Chemerinsky, Constitutional Law, (3d Ed., 2009, Aspen) ISBN# 978-0-7355-7717-6

School Class Professor
Nova Southeastern University Shepard Broad Law Center Property I Grohman, Joseph